Digimon
Digitalizace a mikrofilmování moravských novin za podpory Finančního mechanismu EHP Norska

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu činí 382 442 euro. 85% z této částky  (tedy 325 076 euro) je financováno z Finančního mechanismu EHP/Norska. 15% spolufinancování (tedy 57 366 euro) zajišťuje Olomoucký kraj, zřizovatel Vědecké knihovny v Olomouci.

Finančně nejnáročnější položky rozpočtu se nacházejí v oblasti technického vybavení (hybridní kamera, duplikátor, server ap.). Vedle technického vybavení jsou finance cíleny směrem k vlastnímu předmětu projektu a to do oblasti digitalizace a mikrofilmování. Původně plánovaný počet digitalizovaných stran ve výši 50 000 byl nakonec překročen o 26 000, počet mikrofilmovaných stran zůstává na stejném čísle, tedy 600 000 stran. Plánovaná částka na obě reformátovací techniky nebyla ovšem navýšena a větší míra digitalizovaných stran jde na vrub ušetřených prostředků v rámci nákupu mikrofilmů a příslušenství určeného k mikrofilmování.

Během jarních měsíců roku 2010 (březen-květen 2010) došlo ke změně PIPu (Plan Implementation Project), když Kancelář finančních mechanismů  (KFM) sídlící v Bruselu schválila přesun finančních prostředků  ve výši 7711 EUR z rozpočtové položky Contractors do rozpočtové položky Services a rozšíření části aktivity 3 - Digitalizace. Rozšířením Digitalizace došlo také k nárůstu indikátoru "Number of digitised pages" z 50 000 na 76 000 stran. Následná změna "Rozhodnutí o dotaci" reflektovala výše uvedené skutečnosti. K dalším výrazným finančním přesunům během projektu nedošlo a plánovaný rozpočet zůstáva ve stejné výši.

Dne 30.4. 2011 byl skončen projekt Digimon, který od 1.5. 2011 přechází do fáze udržitelnosti. Rozpočet projektu byl částečně překročen (177 391 Kč - neuznatelné výdaje), jelikož fixní kurz 28,50 Kč za 1 euro, který byl určen na začátku projektu v dubnu 2008, neodpovídal v podstatě po celou realizační fázi skutečnému stavu. Protože vyjednané podmínky mezi českou a  norskou stranou stanovovaly, že pohyb kurzu je neuznatelným nákladem a jde plně k tíži, ať již donora či příjemce, tak byla VKOL nucena danou částku převzít na svá bedra.

Udržitelnost projektu znamená zachování hlavních výstupů projektu, tedy v našem případě především pokračování  v reformátování novinových titulů. Od května 2011 proto dále probíhá mikrofilmování moravských periodik především z 20. století.  Od května 2011 byly dále reformátovány tyto periodika - Römerstadter Zeitung, Hanácké listy, Nordmährische Rundschau, Schönhengster Zeitung, Moravský sever, Deutsches Volks-Blatt, Deutsche Wacht für die Bezirke Hohenstadt, Müglitz und Schildberg, Jesenická stráž. Během prvního čtvrtletí 2012 byly definitivně vyřešeny poslední finanční záležitosti v podobě vyplacení zádržného a celý projekt byl ukončen i po finanční stránce. Náklady na udržitelnost projektu jsou již hrazeny z prostředků VKOL.

V roce 2012 pokračoval reformátovací proces v podobě mikrofilmování, když jsem se soustředili nadále na regionální, především středo- a severomoravská periodika a též německy psané noviny vydávané v rakouském Slezsku (např. Müglitzer Wochenblatt, Weisskirchen-Leipniker Local-Anzeiger, Neutitscheiner Wochenblatt, Deutsches Volksblatt,  Moravské narodní noviny, Hlasy jičínsko - příborské,  Obrana venkova, Valašské noviny,  Řeznické noviny, Olomoucké ilustrované listy ap.). Od ledna 2012 do října 2012 bylo mikrofilmováno dalších 230 000 stran.

V roce 2013 dále plynule a bez výkyvů pokračuje mikrofilmovací proces, když do konce února 2013 bylo mikrofilmováno dalších 116 548 stran. Z hlediska titulů šlo o německá periodika - Neutitscheiner Wochenblatt für Stadt und Land a Deutsche Volkszeitung. Z českých novin byly reformátovány následující tituly - Hanácký obzor, Olomoucko, Volné slovo, Mír, Severomoravský kraj, Spravedlnost, Valašské noviny a Stráž na Hané, přičemž tyto noviny České strany národně sociální vycházely od roku 1908 pod názvem Pokrok.


© 2008 - 2010 Vědecká knihovna v Olomouci Tisk stránky | Mapa webu