Digimon
Digitalizace a mikrofilmování moravských novin za podpory Finančního mechanismu EHP Norska

Konference

­5.jpg

Konference s názvem "Digitalizace aneb konec oslích uší" proběhnuvší v Městské knihovně v Praze 14.-16.6.2010.

Městská knihovna v Praze patřila v oblasti čerpání finančních prostředků z tzv. Norských fondů k nejúspěšnějším českým knihovnám. Na závěr jejich projektu HISPRA, byla uspořádána konference, jež se věnovala širokému poli digitalizace u kulturních organizací různého zaměření (knihovny, archivy, muzea, soukromí sběratelé ap.)

10.jpg

Konference pod názvem "Knihovna v 21. století" proběhnuvší na Slezské univerzitě v Opavě 3.-4.3. 2010

Tradiční opavská konference je spojena s místním Ústavem bohemistiky a knihovnictví,  a jeho oddělením knihovnictví. I proto je pracovníky biblioték hojně navštěvována. Projekt Digimon byl tak představen vlastním pracovníkům kulturně-informačních institucí.

12.jpg

 Konference konaná na filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové 23.-24.3. 2010

Katedra historie na fakultě humanitních studií Univerzity Hradec Králové se specializuje na moderní a soudobé dějiny. Historici jsou největšími konzumenty služeb knihoven, najmě jejich historických fondů. Noviny jsou neopominutelným pramenem pro bádání o českých dějinách v časovém úseku 1848-1945. Právě historické hledisko bylo základním rysem, na němž byl projekt Digimon účastníkům konference představen.

pov____en_____editelka_vkol_rndr._hol__skov___zahajuje_konferenci.jpg

Konference k projektu Digimon pořádaná Vědeckou knihovnou v Olomouci ve dnech 6.-7.10. 2010

Olomoucká konference, která se konala v krásných prostorách Arcidiecézního muzea, byla zaměřena nejen na shrnutí výsledků projektu Digimon, ale taktéž k seznámení se s ostatními projekty financovanými z evropských fondů majícími nějaký vztah k reformátování movitého kulturního dědictví. Takto byli účastníci seznámeni s projekty v Národní a Městské knihovně v Praze, kde je digitalizace z českých knihoven nejdále. Taktéž byli účastníci seznámeni se zajimavými projekty pracovníků z Památníku Terezín, kteří provádí digitalizaci edic měsíčních zpráv pražského řídícího úseku bezpečnostní služby říšského vůdce SS. Tento převod do elektronické pdooby umožňuje velmi dobrou orientaci ve složité materii těchto zpráv a je historiky velmi hojně využíván.

Velmi zajímavým příspěvkem, který taktéž nemá obsahově přímou návaznost na knihovnickou oblast, byl příspěvek o digitalizaci judaik. Židovská tématika, bádání v této oblasti, je taktéž preferovaným historickým tématem a proto je digitalizace nutnou součástí projektů institucí věnujících se židovským dějinám a kultuře.

­

Olomouc___20._21.10._2010_3

Konference " Problematika historických a vzácných knižních fondů" pořádaná Vědeckou knihovnou v Olomouci ve dnech 20.-21.10. 2010

Na tradiční konferenci k historickým fondům knihoven  byl projekt Digimon propagován v jeho závěrečné fázi. Posluchači byli seznámeni s výstupy z projektu, byla jim představena Digitální knihovna novin VKOL, možnosti studia a využití digitalizovaných periodik pro bádání v oblasti moravských dějin 2. poloviny 19. století.


© 2008 - 2010 Vědecká knihovna v Olomouci Tisk stránky | Mapa webu