CZ0077 Priorita 1 - Uchovávání evropského kulturního dědictví / Priority 1 - Conservation of the European cultural heritage
Název projektu DIGIMON - digitalizace a mikrofilmování moravských novin
Project Title DIGIMON – Digitalisation and Microfilming of Moravian Newspapers
Žadatel Vědecká knihovna v Olomouci Místo realizace
Place of implementation
Olomouc
Applicant Research Library in Olomouc
Datum schválení
Date of approval
30. 4. 2008 Udělený grant
Grant awarded
325 076 € Stav
Status
Projekt v realizaci
Project ongoing
Popis projektu:
Cílem projektu je záchrana jedinečných moravských novinových dokumentů z fondu Vědecké knihovny v Olomouci. Vlivem času dochází k degradaci dokumentů, takže jedinou možností jejich uchování je  pořízení mikrofilmových kopií a jejich následná digitalizace. Projekt přispěje k jejich zpřístupnění široké i laické veřejnosti a k podpoře vzdělávání.
Referenční obrázek - DIGIMON - digitalizace a mikrofilmování moravských novin
Project Description:
This project concerns the preservation of unique Moravian newspapers in the collections of the Research Library in Olomouc. Since these documents deteriorate with the passage of time, the only way for them to be preserved is to copy them onto microfilm; they will subsequently be digitised. The project will enable the general and lay public to access the material whilst supporting education.